Primary tabs

London Stock Exchange plc

Please see the attached document
Please see the attached doscument
Please see the attached document
Matthew Leighton
020 7797 1596